O nás

    Vítame Vás na stránkach nášho Informačného a vzdelávacieho inštitútu. V dnešnej dobe sú informácie a vzdelanie základom pre ďalší osobnostný rast a rozvoj. Náš inštitút Vám ponúka neformálne vzdelávanie -snažíme sa vytvárať podmienky pre slobodný rozvoj každého jednotlivca, rešpektujeme jeho individualitu, podporujeme tvorivú iniciatívu. Našim cieľom je vychovať mladého človeka uznávajúceho základné morálne princípy.

    Cieľom združenia je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, osvetu, dobrovoľníctvo, tvorivosť, informačnú gramotnosť občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít. Združenie chce vytvárať materiálne, technické a informačné podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov predovšetkým košického a prešovského kraja. Združenie má záujem formálne a neformálne vzdelávať záujemcov v oblasti sociálnej práce a tým prispievať k prevencii sociálneho vylúčenia, prekonávaniu sociálnych, informačných, komunikačných bariér pri integrácii sociálne, zdravotne znevýhodnených spoluobčanov.

    Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

    a) formálne a neformálne vzdelávanie mladých ľudí, detí a dospelých realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných predovšetkým na rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu detí, mládeže a dospelých, prevencia nežiaducich spoločenských javov, podpora zdravého životného štýlu a osveta v oblasti ľudských práv, 

    b) organizácia vzdelávacích a voľnočasových aktivít – tvorivé dielne, prednášky, stretnutia klubového typu, kurzy, školenia, semináre, konzultácie,

    c) sociálna oblasť/sociálna práca vytváranie vzdelávacích a materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, výmena a rozvoj odborných skúseností, konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti sociálnej práce pre študentov / študentské práce/, zamestnancov /kurzy, školenia v odbore sociálna práca/ a ďalších záujemcov/podávanie odborných informácií/,

    d) enviromentalistika – podpora detí, mládeže i dospelých vo vzdelávacích aktivitách pri starostlivosti o prírodu, zvieratá a okolie,

    e) projektová činnosť – podávanie žiadostí o grant, príprava, realizácia a hodnotenie projektov,

    f) spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.