Výzva na predkladanie ponúk II

Výzva

na predkladanie ponúk

zákazky s nízkou hodnotou  v súlade s § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon v platnom znení“)

 

1.                  Verejný obstarávateľ        Informačný a vzdelávací inštitút

Poštová adresa                 Lomnická 2              

Mesto                              Košice

PSČ                                  040 01

      IČO                                  42 248 418

Kontaktná osoba             Mgr. Spišiaková

tel. č.                                0908 348 327

fax                                   

e. mail                              informacnyavzdelavaciinstitut@gmail.com

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):         www.iavi.webnode.sk

         

2.                  Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

            „Materiál na tvorivé dielne v projekte Spoznávame naše práva a Rómske umelecké tvorivé               dielne II“

3.                  Druh zákazky: s nízkou hodnotou

 

4.         Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby:

Informačný a vzdelávací inštitút, Lomnická 2, 040 01 Košice

5.        Výsledok verejného obstarávania

Zadanie objednávky v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov.

6.        Stručný opis zákazky – výtvarný a kreatívny materiál na tvorivé dielne

 Spoločný slovník obstarávania (CPV) ...........................................................................

     Hlavný predmet zákazky

7.                   Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH je 1 729,17.

   

8.                  Trvanie zmluvy v mesiacoch: do konca roka 2016

 

9.                  Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie/štátneho rozpočtu .

10.              Podmienky účasti

10.1  Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:

          Uchádzač     musí    spĺňať       podmienky   účasti  týkajúce sa osobného postavenia

          uvedené   v   §  32  ods. 1   zákona v platnom znení . Ich splnenie uchádzač

          preukáže predložením dokladu   o  oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné

          práce alebo poskytovať  službu.  Osobné   postavenie   preukazuje  každý záujemca,

          ktorý predloží ponuku.

       

           Odôvodnenie požiadavky

      Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnote zákazky, v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.

 

         Uchádzač    predloží   doklady   podľa   tohto   bodu    výzvy.   Ak uchádzač nesplní

         požiadavku podľa   tohto   bodu   výzvy   na predkladanie ponúk, bude z verejného

         obstarávania  vylúčený.

 10.2 Technická a odborná spôsobilosť

          Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:

  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti uvedené v § 34 ods. 1 zákona v platnom znení. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením     živnostenského listu.

   Odôvodnenie požiadavky

   Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou. Uchádzač preukáže skutočnosť, že je schopný dodať predmet zákazky.

   Uchádzač predloží   doklady   podľa   tohto   bodu    výzvy.   Ak   uchádzač  nesplní

         požiadavku   podľa   tohto   bodu   výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného

         obstarávania  vylúčený.

11.Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena uvedená v eurách vrátane DPH

12.Použije sa elektronická aukcia  - nie

13. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa - dátum a čas:  25.6.2016 do 15.00 hod.

15. Miesto na predloženie ponúk -  Informačný a vzdelávací inštitút, Lomnická 2, 040 01 Košice

16. Obsah ponuky

      16.1 Ponuka   musí   obsahovať   nasledovné   doklady   a   dokumenty v listinnej podobe:

            Doklady   a   dokumenty,   ktorým  uchádzač   preukáže   splnenie podmienok účasti

            podľa bodu 10.  tejto výzvy na  predkladanie ponúk.

 

16.2Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie

ponúk

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky

Štátny jazyk, slovenský jazyk.

18.Ďalšie informácie

      ..............................................................................................................................................

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk – 25.6.2016                            

20. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa – 2.6.2016