Aktivity mladých

    Mladí členovia OZ pracovali na projektoch ako dobrovoľníci. Projekt Robme veci spolu bol realizovaný v rámci programu Kultúra bez bariér cez Nadáciu Orange. Cieľom projektu bolo pripraviť s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia kultúrne podujatie U nás doma na valale na motívy Čin – čin, podujatie bolo prezentované pre handicapované deti a mládež (Detské integračné centrum, Detský domov, Domov sociálnych služieb, klientov ZPMP a pod.), ďalšími aktivitami projektu boli spoločné tvorivé dielne s detskými účinkujúcimi a handicapovanými deťmi a mládežou.

    Projektom Kompetencie pre prax - Život mladých  na farme sme naplnili voľno časové aktivity mládeže starostlivosťou o zvieratá a rastliny. Mali si možnosť vyskúšať dojenie, sadenie, štiepenie, výrobu produktov z mlieka a tým získať poznatky o prírode v praxi.