Cestujeme po Európskej únii

Projekt Cestujeme po Európskej únii realizovali mladí ľudia pochádzajúci z vidieka. Projekt sa realizoval od mája 2013 do októbra 2013 v obci Nižný Hrušov. Projekt bol národnou mládežníckou iniciatívou. Hlavnou témou projektu bolo európske občianstvo a kreativita mladých ľudí. Projekt obsahoval všeobecný cieľ – poskytnutie deťom a mládeži zmysluplné trávenie voľného času zamerané na získanie informácií o EÚ, jej inštitúciách a členských krajinách. Špecifickým cieľom bolo získať sociálno-komunikačné zručnosti pre prácu s deťmi a mládežou. Ďalším špecifickým cieľom bolo získanie skúseností v oblasti IKT – s vyhľadávaním informácií, ich spracovaním a tvorbou prezentácií. Posledným špecifickým cieľom bolo zvyšovanie povedomia o EÚ, členských krajinách EÚ a zaujímavostiach EÚ. Projekt realizovala neformálna skupina, ktorú tvorilo 6 mladých ľudí. V projekte boli použité metódy neformálneho vzdelávania -  zážitková metóda, učenie sa riešením problémov a prepojenie naučeného s reálnymi situáciami, tvorivé dielne, učenie sa na základe interakcie v skupine, workshopy. Projekt Cestujeme po Európskej únii je finančne podporený z programu EU Mládež v akcii.