Klub mladých - podpora sociálnej inklúzie mladých vo vranovskom okrese

Informačný a vzdelávací inštitút v spolupráci s partnerom projektu Centrom na podporu kultúry a vzdelávania v súčasnosti realizuje projekt Klub mladých - podpora sociálnej inklúzie mladých vo vranovskom okrese. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život a posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti. Projekt vytvorí podmienky na sociálnu inklúziu a prevenciu pred sociálno-patologickými javmi mladých ľudí vo vranovskom okrese. Hlavnými aktivitami projektu sú Spolu dokážeme viac, Cooltúrne leto, Spoznávaj našu históriu, Workshopy na rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií. Projektové aktivity  rozvíjajú kompetencie mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania, vytvárajú  príležitosti pre sociálne začlenenie mladých ľudí. Hlavnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 15 - 30 rokov, ktorí nie sú organizovaní, majú nedostatok príležitostí a žijú vo vranovskom okrese. 

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.