Aktuálny stav projektu k 31.7.2020

Prijímateľ:           Informačný a vzdelávací inštitút

Sídlo:                  Nižný Hrušov 588, 094 22 Nižný Hrušov

Názov projektu:  Efektívnosť a optimalizácia dotácií poskytovaných z  rozpočtov subjektov územnej samosprávy

Miesto realizácie: Košice                      

Výška NFP:          131 899,16 EUR

Kód projektu:      314011L262

K 31.7.2020 boli v rámci projektu Efektívnosť a optimalizácia poskytovania dotácií  z rozpočtov subjektov územnej samosprávy splnené všetky naplánované merateľné ukazovatele: Počet zrealizovaných hodnotení, analýz, štúdií - dosiahnutá hodnota 2, Počet zrealizovaných informačných aktivít – dosiahnutá hodnota 10, Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zlepšenie kvality verejných politík – dosiahnutá hodnota 1, Počet navrhnutých opatrení na zefektívnenie VS – dosiahnutá hodnota 1, Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS – dosiahnutá hodnota 1. Výstupy projektu sú zverejnené na webovom sídle prijímateľa.

 Informácie o operačnom  programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

 

Rokovanie platformy V prospech občana 29.3.2020

https://www.reformuj.sk/

Rokovanie platformy V prospech občana sa uskutočnilo dňa 29.3.2020 a zúčastnili sa ho zástupcovia Informačného a vzdelávacieho inštitútu a zástupkyňa Centra na podporu kultúry a  vzdelávania Mgr. Michaela Kondášová. Rokovanie otvorila PhDr. Gabriela Vašková, ktorá informovala o stave realizácie projektu Efektívnosť a optimalizácia poskytovania dotácií z rozpočtov subjektov územnej samosprávy. Predmetom rokovania boli návrhy zúčastnených organizácií na úpravu právnych noriem - zákonov, ktoré sa týkajú poskytovaných dotácií a úpravy všeobecne záväzných nariadení, ktoré sú schválené jednotlivými poskytovateľmi dotácií.

„Informácie o operačnom  programe Efektívna verejná správa nájdete na https://www.reformuj.sk/.“

 

Aktuálny stav projektu k 31.12.2019

https://www.reformuj.sk/

Prijímateľ:              Informačný a vzdelávací inštitút

Sídlo:                     Nižný Hrušov 588, 094 22 Nižný Hrušov

Názov projektu:     Efektívnosť a optimalizácia dotácií poskytovaných z rozpočtov subjektov územnej samosprávy                      

Výška NFP:            131 899,16 EUR

Kód projektu:        314011L262

Počas implementácie projektu v rámci hlavnej aktivity Analýza súčasného stavu VS na získanie východiskových informácií pre ďalšie reformné politiky sa v roku 2019 začal zber údajov od prijímateľov dotácií. Odborníci spracovali údaje zo záverečných účtov miest PSK a KSK za roky 2015 – 2017. V mesiacoch máj až september 2019 odborníci spracovávali údaje z VZN, v mesiacoch október - december odborníci spracovávali podklady zo záverečných účtov obcí. V máji prijímateľ uzatvoril zmluvu o spolupráci s občianskym združením Centrum na podporu kultúry a vzdelávania, v júni bola založená platforma V prospech občana, na jej rokovaní bol schválený rokovací poriadok a štatút. Prijímateľ zrealizoval 8 informačných aktivít, ktoré boli zamerané na aktivitu č. 1. V rámci hlavnej aktivity Opatrenia na znižovanie korupcie vo VS v roku 2019 sa začal zber údajov od prijímateľov dotácií formou dotazníka. V máji - decembri sa pokračovalo so zberom údajov o protikorupčných opatreniach, ktoré majú zverejnené na svojich webových stránkach obce nad 2000 obyvateľov v Prešovského  a Košického samosprávneho kraja. Získané údaje sa použijú na vypracovanie podkladov pre analýzu a na návrh na úpravu legislatívy. Prijímateľ zrealizoval 2 informačné aktivity o hlavnej aktivite č. 2.  „Informácie o operačnom  programe Efektívna verejná správa nájdete na https://www.reformuj.sk/.“


 

Aktuálny stav projektu k 30.6.2019

https://www.reformuj.sk/

Prijímateľ:          Informačný a vzdelávací inštitút

Sídlo:                 Nižný Hrušov 588, 094 22 Nižný Hrušov

Názov projektu:  Efektívnosť a optimalizácia dotácií poskytovaných z rozpočtov subjektov územnej samosprávy

Výška NFP:         131 899,16 EUR

Číslo projektu:   314011L262

V roku 2019 pokračujeme v realizácii projektových aktivít a napĺňaní merateľných ukazovateľov.

Počas implementácie projektu sa v rámci hlavnej aktivity č. 1 Analýza súčasného stavu VS na získanie východiskových informácií pre ďalšie reformné politiky realizoval zber údajov z webových stránok miest, obcí a samosprávnych krajov v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. Odborníci sa zamerali na zber všeobecne záväzných nariadení, ktoré upravujú poskytovanie dotácií z rozpočtov subjektov územnej samosprávy a na zber údajov o poskytovaných dotáciách. Druhým spôsobom získania údajov boli dotazníky, ktoré boli rozposielané poskytovateľom dotácií. Získané údaje sa používajú v analýze v oblasti poskytovania dotácií z rozpočtov subjektov územnej samosprávy a na návrh na úpravu legislatívy a VZN, ktoré upravujú verejné politiky v tejto oblasti. V roku 2019 sa začal zber údajov od prijímateľov dotácií - občianskych združení, neziskových organizácií, obcí a miest. V apríli odborníci spracovali získané údaje zo záverečných účtov miest Prešovského a Košického samosprávneho kraja za roky 2015 - 2017, spracované údaje budú súčasťou analýzy poskytovaných dotácií z rozpočtov miest.

V rámci hlavnej aktivity č. 2 Opatrenia na znižovanie korupcie vo VS sa realizoval zber údajov z webových stránok miest a obcí v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. Zároveň sa realizoval zber údaj od poskytovateľov dotácií dotazníkmi, ktoré boli zamerané na zistenie možnej korupcie v oblasti poskytovania dotácií z rozpočtov subjektov územnej samosprávy, na opatrenia poskytovateľov, ktoré majú prijaté na minimalizáciu možnej korupcie. V roku 2019 sa začal zber údajov od prijímateľov dotácií, dotazník obsahoval otázky týkajúce sa názoru prijímateľov na transparentnosť procesu poskytovania dotácií a ich skúsenosť s korupciou pri poskytovaní dotácií. Získané údaje budú použité na návrh na úpravu legislatívy, návrh opatrení na znižovanie korupcie v oblasti poskytovania dotácií z rozpočtov miest, obcí a samosprávnych krajov.

V máji sa začala spolupráca s občianskym združením Centrum na podporu kultúry a vzdelávania za účelom dosiahnutia a naplnenia spoločného cieľa, ktorým je zlepšovanie kvality verejných politík v prospech občana a zlepšovanie vlastnej činnosti v oblasti vzdelávania.                       Dňa 14.6.2019 bola vytvorená platforma V prospech občana, na prvom rokovaní platformy bol schválený rokovací poriadok a štatút platformy a boli prezentované doterajšie výsledky z realizácie projektu.

V oblasti informovania a propagácie v aktivite č. 1 bolo zrealizovaných 5 aktivít - uverejnenie inzercie v Podduklianskych novinkách a tlač a distribúcia A5 letákov. Zároveň boli zrealizované 2 informačné aktivity zamerané na aktivitu č. 2.

„Informácie o operačnom  programe Efektívna verejná správa nájdete na https://www.reformuj.sk/.“

 

Efektívnosť a optimalizácia dotácií poskytovaných z rozpočtov subjektov územnej samosprávy II

https://www.reformuj.sk/

Prijímateľ:          Informačný a vzdelávací inštitút

Sídlo:                 Nižný Hrušov 588, 094 22 Nižný Hrušov

Názov projektu:  Efektívnosť a optimalizácia dotácií poskytovaných z rozpočtov subjektov územnej samosprávy

Výška NFP:         131 899,16 EUR

Číslo projektu:   314011L262

Prijímateľ pri realizácii projektu za obdobie máj - december 2018 postupoval podľa harmonogramu, ktorý bol vypracovaný v úvodnej fáze projektu. V zmysle uvedeného harmonogramu v rámci hlavnej aktivity Analýza súčasného stavu VS na získanie východiskových informácií pre ďalšie reformné politiky prijímateľ realizoval zber údajov z webových stránok subjektov územnej samosprávy - miest, obcí a samosprávnych krajov v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. Odborníci sa zamerali na zber všeobecne záväzných nariadení, ktoré sú základom pri poskytovaní dotácií z rozpočtov subjektov územnej samosprávy. Zamerali sa na zber údajov zo zverejnených záverečných účtov miest a obcí, ktoré obsahujú finančné údaje o poskytovaných dotáciách z rozpočtov. Medzi najdôležitejšie údaje patrí: výška dotácií, oblastí, do ktorých boli poskytnuté, výška bežných príjmov a výdavkov a pod. Druhým spôsobom získania údajov boli dotazníky, ktoré boli rozposielané poskytovateľom dotácií, k dispozícii máme približne 170 vyplnených dotazníkov. Údaje získané z webových stránok a z dotazníkov budú základom na vypracovanie analýzy v oblasti poskytovania dotácií z rozpočtov subjektov územnej samosprávy a návrhu na úpravu legislatívy a všeobecne záväzných nariadení, ktoré upravujú verejné politiky v tejto oblasti. V oblasti informačných aktivít prijímateľ postupoval v súlade s harmonogramom, celkovo od mája do decembra boli zrealizované 3 informačné aktivity zamerané na aktivitu č. 1. V mesiaci august a v mesiaci október boli uverejnené inzercie o hlavnej aktivite č.1 v Podduklianskych novinkách, v novembri bola zrealizovaná tretia aktivita - distribúcia A5 letákov do obchodov v meste Vranov n. T.

V rámci nepovinnej aktivity Opatrenia na znižovanie korupcie vo VS sa realizoval zber údajov z webových stránok subjektov územnej samosprávy - miest, obcí a samosprávnych krajov v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. Činnosť bola zameraná na monitorovanie a zber údajov – t. j. schválené interné smernice, existencia/neexistencia anti korupčnej linky, informácie o možnosti podania podnetu podľa zákona č. 307/2014 Z. z. Druhou metódou zberu údajov bol dotazník zameraný na korupciu rozposielaný subjektom územnej samosprávy, k dispozícii máme 170 vyplnených dotazníkov. Medzi získané údaje patrí názor poskytovateľov na transparentnosť pri poskytovaní dotácií, informácia o možnosti podať elektronicky podnet na podozrenie z korupcie, existencia interných pravidiel týkajúcich sa podnetov fyzických osôb o protispoločenskej činnosti. Údaje získané z webových stránok a z dotazníkov budú základom na vypracovanie analýzy v oblasti pripravenosti subjektov na znižovanie korupcie vo VS. V oblasti informačných aktivít prijímateľ postupoval v súlade s harmonogramom, celkovo od mája do decembra bola zrealizovaná jedna informačná aktivita v novembri zameraná na aktivitu č. 2 -  inzercia o aktivite č.2 v Podduklianskych novinkách.

„Informácie o operačnom  programe Efektívna verejná správa nájdete na https://www.reformuj.sk/.“

 

 

Efektívnosť a optimalizácia dotácií poskytovaných z rozpočtov subjektov územnej samosprávy

https://www.minv.sk/?opevs 

                                                                                                          

Prijímateľ:          Informačný a vzdelávací inštitút

Sídlo:                Lomnická 2, Košice

Názov projektu:  Efektívnosť a optimalizácia dotácií poskytovaných z rozpočtov subjektov územnej samosprávy

Miesto realizácie: Košický kraj

Výška NFP:         131 899,16EUR

Číslo projektu:   314011L262

 

Opis projektu

            Cieľom projektu je prispieť k efektívnosti a optimalizácii poskytovania dotácií vo verejných politikách subjektov územnej samosprávy.

            Na území Prešovského samosprávneho kraja pôsobí 665 obcí, z toho 23 miest, na území Košického samosprávneho kraji pôsobí 440 obcí, z toho 17 miest. Každá obec v zmysle zákona môže poskytovať zo svojho rozpočtu dotácie. Poskytovanie dotácií z rozpočtov miest a obcí, samosprávnych krajov je upravené zákonom č. 583/2004 Z. z. a všeobecne záväznými nariadeniami, ktoré upravujú poskytovanie dotácií na konkrétne podmienky daného subjektu. Poskytovanie dotácií je v mnohých prípadoch netransparentné, neefektívne a nehospodárne. S poskytovaním dotácií súvisí korupcia, lobing, príležitosť uvoľňovať verejné zdroje blízkym osobám. Dotácie v mnohých prípadoch nesmerujú do oblastí, do ktorých sú potrebné -  na zlepšenie kvality života obyvateľov miest a obcí. Niektoré obce nemajú schválené všeobecne záväzné nariadenia pre túto oblasť,   vyúčtovania dotácií sú v rozpore s právnymi normami alebo sa ani neuskutočňujú.

Výsledky projektu budú slúžiť pre užívateľov – obce a mestá, vyššie územné celky pri úpravách VZN, pre Ministerstvo financií na prípadné doplnenie zákona č. 583/2004 Z. z., Užívateľmi výsledkov projektu budú aj prijímatelia dotácií z rozpočtov – občianske združenia, fyzické osoby, právnické osoby, ktorí pre reformách v tejto oblasti by mali mať ľahší prístup k dotáciám na rozvoj svojich aktivít v prospech obyvateľov.

Povinná hlavná aktivita projektu:

1.   Analýza súčasného stavu VS na získanie východiskových informácií pre ďalšie reformné politiky zahŕňa:

a) monitoring  a zber údajov z rozpočtov subjektov VS – elektronický zber údajov formou dotazníkov, ktorými  budú oslovení poskytovatelia dotácií – subjekty územnej samosprávy na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja v počte 250. Súčasťou aktivity je monitoring a zber informácií od subjektov, ktoré sú žiadateľmi o dotácie z rozpočtov – právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, občianske združenia a pod. v počte 100 subjektov.

b) hodnotenie dopadov aktivít v oblasti poskytovania dotácií z rozpočtov subjektov VS analýza získaných údajov štatistickými metódami. Výstupom aktivity je analýza poskytovania dotácií  poskytovaných z rozpočtov subjektov VS.

 c) návrh na úpravu zákona č. 583/2004 Z. z. a všeobecne záväzných nariadení  v paragrafoch týkajúcich sa optimalizácie a efektívnosti poskytovania dotácií z rozpočtov subjektov VS. Návrh pripraví tím odborníkov v spolupráci s neformálnymi partnermi zo získaných údajov zo zberu, monitoringu a hodnotenia.

 Nepovinná hlavná aktivita č. 2 – Znižovanie korupcie vo VS  zahŕňa:

a)monitoring korupčného správania sa pri poskytovaní  dotácií  na základe zistených údajov od žiadateľov a prijímateľov dotácií, návrh antikorupčných nástrojov a nástrojov na sprístupňovanie dokumentov a dát o poskytnutých dotáciách a možnostiach získania dotácií širokej verejnosti  v rámci podpory otvoreného vládnutia

b) hodnotenie transparentnosti procesov poskytovania dotácií z rozpočtov subjektov VS

Výsledkom je analýza získaných údajov, monitoring a zber informácií od subjektov, ktoré sú žiadateľmi o dotácie z rozpočtov  a analýza potrieb žiadateľov.

c) návrh na úpravu zákona č. 583/2004 Z. z. a všeobecne záväzných nariadení  za účelom znižovania korupcie a zavedení transparentnosti pri poskytovaní dotácií z rozpočtov subjektov VS. Návrh pripraví tím odborníkov v spolupráci s neformálnymi partnermi zo získaných údajov zo zberu, monitoringu a hodnotenia.

Očakávaným výsledkom – výstupom projektu je návrh na úpravu legislatívnej normy zákona č. 583/2004 na základe vypracovanej analýzy poskytovaných dotácií a na základe analýzy potrieb žiadateľov a potenciálnych prijímateľov, návrh bude zaslaný na Ministerstvo financií SR. Návrh na úpravy a doplnenie všeobecne záväzných nariadení miest a obcí, VUC – bude zaslaný príslušným subjektom VS na území Prešovského a Košického samosprávneho kraja.

„Informácie o operačnom  programe Efektívna verejná správa nájdete na https://www.reformuj.sk/.“