2. Analýza poskytovania dotácií z rozpočtov subjektov

2.A Analýza dotácií PSK
2.A KSK -VZN, dotácie
2.A Analýza VZN PSK