Te phireha andre škola, sa sikľoha

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie orientácie žiakov ZŠ  v oblasti práv národnostných menšín  a poukázanie na možnosti ich aktívneho uplatnenia v každodennom živote. Čiastkovým cieľom projektu je  zvýšiť povedomie o práve národnostných menšín používať jazyk, o práve na identitu, o práve na vzdelávanie vo vlastnom jazyku, rozvíjať vzdelávanie v rómskom jazyku,  prezentácia umeleckých aktivít rómskych detí a mladých ľudí, ktorá bude zameraná na vnímanie  práv očami detí.

Aktivitami  projektu sú  workshopy-  edukačné aktivity zamerané  na výchovu detí a ml. k právam národnostných menšín prostredníctvom interaktívneho  a zážitkového učenia -  Poznám svoje práva, Čítam naše rozprávky a básne – vzdelávanie v rómskom jazyku a praktické uplatnenie práva  v každodennom živote, Rómsky svet –  aktivita zameraná na vzdelávanie práv národnostných menšín výtvarným umením, žiaci pod vedením lektorky budú kresliť, maľovať – znázorňovať vlastný pohľad na danú tému. Do aktivít je zapojených 6 základných škôl v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2015.