Robme veci spolu

    Primárnym zámerom projektu Robme veci spolu bolo sprístupnenie divadelno-hudobného predstavenia ,,U nás doma, na valale‘‘ pre zdravotne a sociálne znevýhodnené deti a dospelých. Sekundárnym zámerom projektu bolo  umožniť členom súboru  prezentovať  umenie, rozvíjať ich tvorivosť, schopnosť prezentovať sa na verejných vystúpeniach,  nadviazať a rozvíjať spoluprácu so subjektmi, ktoré majú na starosti deti a ľudí zo zdravotne a sociálne znevýhodneného prostredia -  Detský domov, DSS , Spojená škola  internátna, Detské integračné centrum, DÚHA – Združenie mentálne a zdravotne postihnutých a formou  tvorivých  dielní  umožniť ich vzájomné spoznávanie sa a integráciu do spoločnosti. 

    Stanovené ciele projektu boli nasledovné: sprístupniť divadelno-hudobné predstavenie  primárnej cieľovej skupine bezplatne,  odstrániť fyzické a finančné bariéry v prístupe primárnej cieľovej skupiny k umeniu,  predstaviť a rozvíjať talent detí zo sociálne znevýhodneného prostredia,  odstrániť psychologické bariéry detí - členov divadelno-hudobného zoskupenia prezentovaním sa na verejnosti,  nadviazať a rozvíjať spoluprácu so subjektmi, ktoré majú na starosti deti, mladých ľudí a dospelých zo zdravotne a sociálne znevýhodneného prostredia, formou tvorivých  dielní  umožniť  vzájomné spoznávanie sa členov so sociálne a zdravotne znevýhodnenými deťmi, mladými ľuďmi a dospelými,  ich integrácia do spoločnosti.

    Od začiatku realizácie  projektu bola činnosť osôb participujúcich na projekte zameraná na splnenie cieľov projektu. Organizačné, finančné, umelecké  činnosti vyplývajúce z  realizácie projektu boli zamerané na splnenie stanovených cieľov, čo sa celému kolektívu podarilo.

    V rámci prípravnej fázy sa realizovalo nacvičenie divadelno-hudobného predstavenia U nás doma, na valale pod vedením Mgr. Ivany Zálepovej, materiálno-technické zabezpečenie  predstavenia (kulisy, rekvizity, kostýmy) mala na starosti Mgr. Titková. V rámci realizačnej fázy sa uskutočnilo v máji 2011 predstavenie  pre občanov, seniorov, zdravotne postihnutých v obci, v júni 2011 sa realizovali 2 predstavenia pre zdravotne postihnutých. Ďalšou aktivitou projektu bolo 6 tvorivých dielní, ktoré boli realizované v mesiacoch júl – september 2011, tvorivé dielne organizačne zabezpečila Mgr. Titková a Mgr. Zálepová. Na tvorivých dielňach pod vedením skúsenej lektorky deti rozvíjali umelecké cítenie a prejav, využívala sa napr. technika decoupage na sklo, doštičky a keramiku, výroba dekoratívnych predmetov z prírodných a farebných medzistienok, maľovanie výrobkov zo skla hubkovaním a pod. V hodnotiacej fáze sa uskutočnilo vyhodnotenie projektu na  spoločnom stretnutí realizátorov projektu so zástupcami pozvaných subjektov.

    Medzi zaujímavé momenty projektu patrila ochota a záujem, s akými sa deti snažili nacvičiť predstavenie pre iné deti a pripravenie drobnej pozornosti  - cukríkov, malých kvietkov (samy ich zhotovili),  ktorými  privítali svojich divákov na predstaveniach.