Multifunkčné centrum 4.0

Informačný a vzdelávací inštitút sa ako partner projektu zapojil do fázy prípravy a následne do realizácie projektu Multifunkčné centrum 4.0. Hlavným partnerom projektu je Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, ktorá z Nórskeho finančného mechanizmu získala na realizáciu projektu NFP vo výške 494 tis. eur.

Hlavný cieľ projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mládeže zo sociálne a hospodársky  znevýhodneného prostredia vo vranovskom okrese uspieť v živote a v spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich osobnostný rozvoj. Na dosiahnutie cieľa projektu budú zrealizované aktivity pre deti a mládež:  Podpora zamestnanosti mladých ľudí, Zdravie a zdravý životný štýl, Umelecké a kultúrne vzdelávanie, Diskriminácia - nebojme sa o nej hovoriť. Aktivity sú zamerané na zlepšenie jazykových schopností, na prípravu na pracovný pohovor,  na zlepšenie IT zručností  potrebných v zamestnaní a uplatnení sa v pracovnom živote, získanie poznatkov v oblasti hygienických návykov,  prevencie rôznych závislosti, zdravej výživy.   Aktivity umožnia  rozvoj  čitateľskej gramotnosti,  tanca, divadla, výtvarného umenia, rozvoj fantázie a kreativity v Makerspace,  aktivity sú zamerané na  ochranu a prevenciu detí a mládeže pred šikanou, kyberšikanou, na podporu sociálnej inklúzie  s využívaním kultúrnych a umeleckých aktivít. Mnohé aktivity budú realizované ako prelínacie aktivity medzi Rómami a nerómami na zabezpečenie inklúzie Rómov a odstraňovanie predsudkov voči Rómom (napr. festival RomLIT, Čítačka s písačkou,  Komiksom k čítaniu, Noc s Andersenom, Maratón čítania, Vranovské knihodni, Celé Slovensko číta deťom, Týždeň slovenských knižníc, Kronika rómskej rodiny – prednášky o živote Rómov, Týždeň rómskej kultúry, Romano kašt, Letné štvrtky, Kultúra a umenie bez diskriminácie, Krotitelia displejov, STOP šikane). Multifunkčné centrum  bude fungovať ako komplexná štruktúra 6 centier pracujúcich s deťmi a mládežou zapojených do projektu, hlavnou cieľovou obcou je Vranov nad Topľou. Ďalšie centrá pre deti a mládež budú vytvorené v obciach Dlhé Klčovo, Nižný Hrabovec, Hencovce, Čaklov, Banské. Jednotlivé centrá budú  implementovať a podieľať sa na realizácii jednej alebo viacerých aktivít projektu. Do projektu sú zapojené subjekty pracujúce s deťmi a mládežou na danom území, centrá budú vytvorené v týchto inštitúciách - Centrum voľného času Nižný Hrabovec, Základná škola Čaklov, Obecná knižnica Dlhé Klčovo, Obecná knižnica Banské, Komunitné centrum Hencovce. Centrá budú spolupracovať na dosahovaní výsledkov  a navzájom si pomáhať pri dosahovaní spoločného cieľa. Z celkového počtu 6 centier sa 5 centier nachádza v obciach, ktoré sa nachádzajú v Atlase rómskych komunít - Vranov nad Topľou, Nižný Hrabovec, Hencovce, Banské, Čaklov. Primárnu cieľovú skupinu projektu predstavujú deti a mládež  vo veku 0 – 24 rokov, ktorí žijú vo vranovskom regióne, sekundárnu cieľovú skupinu predstavuje široká verejnosť.