Multifunkčné centrum 4.0

Informačný a vzdelávací inštitút sa ako partner projektu zapojil do fázy prípravy a následne do realizácie projektu Multifunkčné centrum 4.0. Hlavným partnerom projektu je Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, ktorá získala na realizáciu projektu podporu z Nórskeho finančného mechanizmu.

Hlavný cieľ projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mládeže zo sociálne a hospodársky  znevýhodneného prostredia vo vranovskom okrese uspieť v živote a v spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich osobnostný rozvoj.