Spoznávaj Slovensko!

V rámci projektu sa realizovali prípravné aktivity v mesiacoch február -  marec  2014, v tomto období sa realizovala  príprava projektu, organizačné zabezpečenie projektu  - zabezpečenie priestorov na realizáciu projektu , lektora, propagácia projektu v regionálnej tlači a pomocou tlačených plagátov a letákov, zabezpečenie prepravcu,  zabezpečenie cestovného poistenia v Kooperatíve, spolupráca s CVČ Vranov n. T., Hornozemplínska knižnica  - zabezpečenie priestorov na výstavy, spolupráca so  ŠU a so základnými školami vo vranovskom regióne.  

V mesiacoch apríl -  september 2014  sa uskutočnila realizácia projektových aktivít - neformálneho vzdelávania  zameraného na získanie praktických skúsenosti s hľadaním a spracovávaním textových, grafických, číselných, zvukových informácií. Mladí ľudia sa naučili  ako získané informácie prezentovať, uchovávať, prenášať, získali skúsenosti s tvorbou prezentácií o Slovensku, skúsenosti s  komunikáciou prostredníctvom IKT, vytvorili fotogalériu, skupinu na Fb, vytvorili webovú stránku https://www.spoznavajslovensko.estranky.sk/, vytvorili plagáty na propagáciu projektu a výstav pre širokú verejnosť a  pod. Neformálne vzdelávanie sa realizovalo interaktívnymi prednáškami, diskusiou v skupine, brainstormingom, riešením problémov, prepojením naučeného s reálnymi situáciami, skupinovou prácou. Ďalšou metódou vzdelávania boli jednodňové exkurzie po východnom Slovensku, ktorých cieľom bolo získať fotomateriály a informácie o jednotlivých objektoch, mestách, pamiatkach, zaujímavostiach. Mladí ľudia navštívili a spoznávali tieto mestá a pamiatky - Spiš, Levoča,  Vysoké Tatry, Ždiar, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Prešov, Bardejov a pod.

Ďalšou aktivitou projektu boli prezentácie a výstavy Spoznávaj Slovensko! pre deti a mládež a širokú verejnosť vo vranovskom regióne. Po získaní fotodokumentácie z jednotlivých miest mladí ľudia pripravili  návrh na fotoknihy a prezentácie v PowerPointe, ktoré prezentovali deťom ZŠ na hodinách vlastivedy na doplnenie učiva a  v školských kluboch detí (CZŠ Vranov n. T – 2x, ZŠ Bernolákova, CVČ Dlhé Klčovo, ZŠ Nižný Hrušov 2x). Okrem prezentácií boli doplnené nové aktivity pre deti – vytvorené elektronické pexeso (deti si vyskúšali hrať na notebookoch, tabletoch ale aj na interaktívnej tabuli), klasické papierové pexeso, záložky. Pre širokú verejnosť účastníci pripravili z fotodokumentácie  výstavy – v CVČ Vranov n. T.,  Hornozemplínskej knižnici.

Projekt sa realizoval v partnerstve s CVČ Vranov n. T., ďalším partnerom projektu bol Školský úrad Dlhé Klčovo, ktorý sa do projektu zapojil odporúčaním a pomocou pri prezentáciách na základných školách. Obaja partneri prispeli k úspešnej realizácii projektu, nadviazaná spolupráca bude dobrým základom  pre nové projekty.

Na zabezpečenie hladkého priebehu aktivít boli realizované  hodnotiace stretnutia v spolupráci s koučkou pred začiatkom, počas a po ukončení vzdelávacej aktivity za účelom získania spätnej väzby – napr. aktivita "Sedem zmyslov", hodnotenie "Do kola" a pod.V rámci hodnotiacich aktivít sa  uskutočnili záverečné stretnutia účastníkov, na ktorých sa vyhodnotili projektové aktivity  v spolupráci s koučkou.  V rámci tejto aktivity bolo urobené aj vyúčtovanie projektu, dokladovanie a vypracovanie záverečnej  správy.

Projekt je finančne podporený z programu EÚ Mládež v akcii.

Tak sa PRIDAJ k nám a Spoznávaj Slovensko!  ň   

(www.spoznavajslovensko.estranky.sk)