Voľnočasové aktivity pre mládež I.

    Informačný a vzdelávací inštitút v spolupráci s projektovým partnerom Centrom na podporu kultúry a vzdelávania realizuje od januára do decembra 2023 projekt Voľnočasové aktivity pre mládež. Aktivitami projektu sa vytvoria podmienky pre bezpečné a zmysluplné trávenie voľného času mladých ľudí na východnom Slovensku s dôrazom na okres Prešov a Vranov nad Topľou. Aktivity pomôžu rozvíjať kompetencie prostredníctvom neformálneho vzdelávania a vytvoria sa príležitosti pre väčšie sociálne začlenenie mladých ľudí. Dôvodom výberu projektových aktivít je potreba zabezpečiť sociálnu inklúziu mladých ľudí, rešpektovať potreby mladých ľudí a rozvíjať ich osobnostné a sociálne kompetencie, vhodnými voľnočasovými aktivitami zabezpečiť prevenciu pred sociálno-patologickými javmi, riešiť problém chýbajúcich podmienok na rozvoj kompetencií mladých ľudí. V projektových aktivitách sú uplatnené metódy neformálneho vzdelávania, budú zrealizované workshopy, zážitkové vzdelávanie. V rámci projektu sa  realizujú  zaujímavé aktivity – je zriadené Zážitkové centrum vedy a techniky vo Vranove nad Topľou,  ktoré umožní mládeži neformálne sa technicky vzdelávať interaktívnou formou a zároveň sú zrealizované workshopy na rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií mladých ľudí. Hlavnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 13 - 30 rokov z východného Slovenska, ktorí majú nedostatok príležitostí a hrozí im sociálne vylúčenie.

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu   a športu SR v oblasti práce s mládežou,  ktorú administruje  NIVAM – Národný inštitút vzdelávania mládeže.