Ekonomická závislosť a chudoba žien

Ženy v Európe by mali byť viac ekonomicky nezávislé vďaka rovnakým platom, pomoci pri
starostlivosti o deti a ďalším opatreniam, aby sa zaistilo, že sa nedostanú na hranicu chudoby alebo
sociálneho vylúčenia. Podľa definície OSN je chudoba stav charakterizovaný závažným zbavením
základných ľudských potrieb. Medzi tieto podmienky patrí prístup k jedlu, pitnej vode, hygienickým
zariadeniam, zdraviu, bývaniu, vzdelaniu a tiež k informáciám. Na meranie úrovne chudoby sa používajú
ukazovatele Index ľudského rozvoja (HDI), index ľudskej chudoby (HPI), Giniho index, Chudoba.
Stupne chudoby sú vyššie u žien ako u mužov,  stúpli aj v absolútnom vyjadrení aj v porovnaní s
údajmi pre mužskú populáciu. Na základe štatistických údajov v roku 2020 bola šanca na chudobu alebo
sociálne vylúčenie v EÚ vyššia u žien ako u mužov (22,9% v porovnaní s 20,9%). Zároveň sa v 21
členských štátoch od roku 2017 zväčšili rozdiely v chudobe na základe pohlavia, pričom rozdiely medzi
ľuďmi ohrozenými chudobou sú stále značné, keďže sa zvýšili z 1,3% v roku 2019 na 2,5% v roku 2020.
Spomedzi žien sú chudobou viac postihnuté staršie ženy a ženy z národnostných menšín. Táto skutočnosť je
podmienená starostlivosťou žien o domácnosť a výchovu detí, takže si ťažšie nájdu dlhodobé zamestnanie,
čo sa odzrkadlí aj na výške dôchodku. Kým rozdiely v chudobe na základe pohlavia sú väčšie než by mali
byť, zistenia o tejto skutočnosti sú na jednej strane ovplyvnené metódami zbierania informácií, na strane
druhej, veľmi úzkou definíciou chudoby. Neberie sa do úvahy jej viacrozmerný charakter, čím sa maskujú
štrukturálne faktory, ktoré pomáhajú udržiavať chudobu medzi ženami z jednej generácie na druhú.
Chudoba žien, ktorá sa vyskytuje hlavne v domácnostiach, ktoré vedie slobodná
matka, má priamy vplyv na životy najmä detí. Na čele 85% neúplných rodín sú ženy a v roku 2020 bolo
42,1% populácie v EÚ žijúcej v neúplných rodinách, s deťmi ešte stále závislými na rodičovi, v ohrození
chudoby a sociálneho vylúčenia. Aby sa situácia žien v Európe vyriešila je potrebné v mzdovej politike
spoločností zachovať transparentnosť, aby sa zabezpečilo dodržiavanie zásady rovnakej odmeny za prácu
rovnakej hodnoty, posilniť podnikanie žien v malom a strednom podnikaní, zabezpečiť starostlivosť o deti,
aby sa zlepšili príležitosti žien na trhu práce. Je potrebné prekonať 14% rozdiel v odmeňovaní žien a mužov.
Informačný a vzdelávací inštitút
 
Dostupné z:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0194_EN.html#_section2
https://news.un.org/en/story/2021/03/1086542
 
Aktivity a činnosti rodovej rovnosti
podľa § 9a zákona o dotáciách sa
realizovali vďaka finančnej podpore
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

    Ženy v Európe by mali byť viac ekonomicky nezávislé vďaka rovnakým platom, pomoci pri starostlivosti o deti a ďalším opatreniam, aby sa zaistilo, že sa nedostanú na hranicu chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Podľa definície OSN je chudoba stav charakterizovaný závažným zbavením základných ľudských potrieb. Medzi tieto podmienky patrí prístup k jedlu, pitnej vode, hygienickým zariadeniam, zdraviu, bývaniu, vzdelaniu a tiež k informáciám. Na meranie úrovne chudoby sa používajú ukazovatele Index ľudského rozvoja (HDI), index ľudskej chudoby (HPI), Giniho index, Chudoba.  Stupne chudoby sú vyššie u žien ako u mužov,  stúpli aj v absolútnom vyjadrení aj v porovnaní s údajmi pre mužskú populáciu. Na základe štatistických údajov v roku 2020 bola šanca na chudobu alebo sociálne vylúčenie v EÚ vyššia u žien ako u mužov (22,9% v porovnaní s 20,9%). Zároveň sa v 21 členských štátoch od roku 2017 zväčšili rozdiely v chudobe na základe pohlavia, pričom rozdiely medzi ľuďmi ohrozenými chudobou sú stále značné, keďže sa zvýšili z 1,3% v roku 2019 na 2,5% v roku 2020. Spomedzi žien sú chudobou viac postihnuté staršie ženy a ženy z národnostných menšín. Táto skutočnosť je podmienená starostlivosťou žien o domácnosť a výchovu detí, takže si ťažšie nájdu dlhodobé zamestnanie, čo sa odzrkadlí aj na výške dôchodku. Kým rozdiely v chudobe na základe pohlavia sú väčšie než by mali byť, zistenia o tejto skutočnosti sú na jednej strane ovplyvnené metódami zbierania informácií, na strane druhej, veľmi úzkou definíciou chudoby. Neberie sa do úvahy jej viacrozmerný charakter, čím sa maskujú štrukturálne faktory, ktoré pomáhajú udržiavať chudobu medzi ženami z jednej generácie na druhú.

 

    Chudoba žien, ktorá sa vyskytuje hlavne v domácnostiach, ktoré vedie slobodná matka, má priamy vplyv na životy najmä detí. Na čele 85% neúplných rodín sú ženy a v roku 2020 bolo 42,1% populácie v EÚ žijúcej v neúplných rodinách, s deťmi ešte stále závislými na rodičovi, v ohrození chudoby a sociálneho vylúčenia. Aby sa situácia žien v Európe vyriešila je potrebné v mzdovej politike spoločností zachovať transparentnosť, aby sa zabezpečilo dodržiavanie zásady rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty, posilniť podnikanie žien v malom a strednom podnikaní, zabezpečiť starostlivosť o deti, aby sa zlepšili príležitosti žien na trhu práce. Je potrebné prekonať 14% rozdiel v odmeňovaní žien a mužov.

 

Dostupné z:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0194_EN.html#_section2

https://news.un.org/en/story/2021/03/1086542

 

Aktivity a činnosti rodovej rovnosti

podľa § 9a zákona o dotáciách sa

realizovali vďaka finančnej podpore

Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.