Šikana a sexuálne obťažovanie na pracovisku

Sexuálne obťažovanie a šikanovanie sú javy, ktorých účastníkmi sú obete a páchatelia všetkých vekových
skupín, rôzneho vzdelania a spoločenského postavenia. Jeho korene sú v rodových stereotypoch a sexizme
vrátane prejavov sexuálnej nenávisti, ktoré môžu byť dôvodom na ďalšie formy demoralizujúceho násilia
postihujúceho nielen obete, ale aj ich rodinných príslušníkov. Sexuálne obťažovanie a šikanovanie sú dve z
najextrémnejších, a pritom rozšírených foriem rodovej diskriminácie, ktorých obeťami sú na 90 % ženy. Až
55 % žien v EÚ zažilo sexuálne obťažovanie a jedna z desiatich žien bola sexuálne obťažovaná alebo
prenasledovaná prostredníctvom nových technológií. Napriek tomu, že sexuálne násilie a obťažovanie sú
bezohľadným ignorovaním rodovej rovnosti, sú veľmi reálnym a pretrvávajúcim problémom v takmer
každej krajine sveta. Sexuálne obťažovanie je vymedzené v práve EÚ ako akákoľvek forma nežiadúceho
verbálneho, neverbálneho alebo telesného správania sexuálnej povahy, ku ktorému dochádza s úmyslom
alebo účinkom porušenia dôstojnosti osoby, najmä ak sa tým vytvára zastrašujúce, nepriateľské, ponižujúce,
zneucťujúce alebo urážlivé prostredie. 1 Na Slovensku upravuje uplatňovanie zásad rovnakého zaobchádzania
zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou.
V zmysle Antidiskriminačného zákona je sexuálne obťažovanie definované ako jedna z foriem
diskriminácie, legislatíva definuje, že sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie
sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré
vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie. 2
Inštitút pre výskum práce a rodiny v roku 2006 realizoval výskum Šikanovanie a sexuálne obťažovanie na
pracovisku na vzorke 1041 respondentov výberového súboru dospelej pracujúcej populácie. Výskum
poukázal na relatívne vysoký výskyt priamych skúseností žien s prejavmi sexuálneho obťažovania na
pracovisku. Obťažovanie zo strany mužov súvisiacich s prácou zažilo 22 - 30 % dospelých žien slovenskej
populácie SR. Z výskumu vyplýva, že 11,2% žien, ktoré za ostatných 5 rokov zažili zo strany svojho
nadriadeného, alebo kolegov neprimerané fyzické dôvernosti, zároveň zažívali aj neprimeraný tlak na svoj
pracovný výkon, 9,6% žien zažilo vyhrážanie a zastrašovanie výpoveďou a znevažovanie svojho
pracovného úsilia a výkonu zažilo 8,7% žien. Prevažujúcim typom sexuálneho obťažovania je horizontálne
obťažovanie, teda zo strany mužov na rovnakej statusovej pracovnej pozícii, najčastejšími páchateľmi sú
spolupracovníci a spolužiaci. Sexuálne obťažovanie zo strany nadriadeného tvorí asi 10 % prípadov.
Prevažujúcim názorom slovenskej spoločnosti je ľahostajnosť voči sexuálnemu a šikanóznemu obťažovaniu.
U žien sa zistila nejednoznačnosť v posudzovaní čo je a čo nie je sexuálne obťažovanie, psychické násilie.
Ženy sú citlivejšie na prejavy sexuálneho obťažovania fyzického charakteru, verbálne a neverbálne útoky
nereflektujú jednoznačne ako sexuálne obťažovanie. 3
 
Informačný a vzdelávací inštitút
 
Dostupné z:
1) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0265_SK.html
2) https://www.snslp.sk/wp-content/uploads/Monitoring-pripadov-sexualneho-obtazovania-a-
sikanovania-zien-na-pracovisku-za-rok-2018.pdf
3)
https://www.totojerovnost.eu/downloads/Sexu%C3%A1lne%20a%20%C5%A1ikan%C3%B3zne%2
0ob%C5%A5a%C5%BEovanie%20%C5%BEien%20na%20pracovisku%2C%202007.pdf
 
Aktivity a činnosti rodovej rovnosti
podľa § 9a zákona o dotáciách sa
realizovali vďaka finančnej podpore
 
Ministerstva p ráce sociálnych vecí a rodiny SR.

Sexuálne obťažovanie a šikanovanie sú javy, ktorých účastníkmi sú obete a páchatelia všetkých vekových skupín, rôzneho vzdelania a spoločenského postavenia. Jeho korene sú v rodových stereotypoch a sexizme vrátane prejavov sexuálnej nenávisti, ktoré môžu byť dôvodom na ďalšie formy demoralizujúceho násilia postihujúceho nielen obete, ale aj ich rodinných príslušníkov. Sexuálne obťažovanie a šikanovanie sú dve z najextrémnejších, a pritom rozšírených foriem rodovej diskriminácie, ktorých obeťami sú na 90 % ženy. Až 55 % žien v EÚ zažilo sexuálne obťažovanie a jedna z desiatich žien bola sexuálne obťažovaná alebo  prenasledovaná prostredníctvom nových technológií. Napriek tomu, že sexuálne násilie a obťažovanie sú bezohľadným ignorovaním rodovej rovnosti, sú veľmi reálnym a pretrvávajúcim problémom v takmer každej krajine sveta. Sexuálne obťažovanie je vymedzené v práve EÚ ako akákoľvek forma nežiadúceho verbálneho, neverbálneho alebo telesného správania sexuálnej povahy, ku ktorému dochádza s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti osoby, najmä ak sa tým vytvára zastrašujúce, nepriateľské, ponižujúce, zneucťujúce alebo urážlivé prostredie. 1 Na Slovensku upravuje uplatňovanie zásad rovnakého zaobchádzania zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou.

V zmysle Antidiskriminačného zákona je sexuálne obťažovanie definované ako jedna z foriem diskriminácie, legislatíva definuje, že sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie. 2

Inštitút pre výskum práce a rodiny v roku 2006 realizoval výskum Šikanovanie a sexuálne obťažovanie na pracovisku na vzorke 1041 respondentov výberového súboru dospelej pracujúcej populácie. Výskum poukázal na relatívne vysoký výskyt priamych skúseností žien s prejavmi sexuálneho obťažovania na pracovisku. Obťažovanie zo strany mužov súvisiacich s prácou zažilo 22 - 30 % dospelých žien slovenskej populácie SR. Z výskumu vyplýva, že 11,2% žien, ktoré za ostatných 5 rokov zažili zo strany svojho nadriadeného, alebo kolegov neprimerané fyzické dôvernosti, zároveň zažívali aj neprimeraný tlak na svoj pracovný výkon, 9,6% žien zažilo vyhrážanie a zastrašovanie výpoveďou a znevažovanie svojho pracovného úsilia a výkonu zažilo 8,7% žien. Prevažujúcim typom sexuálneho obťažovania je horizontálne obťažovanie, teda zo strany mužov na rovnakej statusovej pracovnej pozícii, najčastejšími páchateľmi sú spolupracovníci a spolužiaci. Sexuálne obťažovanie zo strany nadriadeného tvorí asi 10 % prípadov. Prevažujúcim názorom slovenskej spoločnosti je ľahostajnosť voči sexuálnemu a šikanóznemu obťažovaniu. U žien sa zistila nejednoznačnosť v posudzovaní čo je a čo nie je sexuálne obťažovanie, psychické násilie.

 

    Ženy sú citlivejšie na prejavy sexuálneho obťažovania fyzického charakteru, verbálne a neverbálne útoky nereflektujú jednoznačne ako sexuálne obťažovanie.

Dostupné z:

1) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0265_SK.html

2) https://www.snslp.sk/wp-content/uploads/Monitoring-pripadov-sexualneho-obtazovania-a-

sikanovania-zien-na-pracovisku-za-rok-2018.pdf

3)

https://www.totojerovnost.eu/downloads/Sexu%C3%A1lne%20a%20%C5%A1ikan%C3%B3zne%2

0ob%C5%A5a%C5%BEovanie%20%C5%BEien%20na%20pracovisku%2C%202007.pdf

 

Aktivity a činnosti rodovej rovnosti

podľa § 9a zákona o dotáciách sa

realizovali vďaka finančnej podpore

Ministerstva p ráce sociálnych vecí a rodiny SR.