Politická a ekonomická participácia žien a účasť na rozhodovaní

Rovnaká účasť žien a mužov v politike je dôležitým predpokladom efektívnej demokracie a dobrej
správy vecí verejných. Okrem posilnenia a zlepšenia demokratického systému má väčšia účasť žien
v politickom rozhodovaní veľa pozitívnych účinkov na spoločnosť, čo môže pomôcť zlepšiť život žien a
mužov. Medzi výhody patrí spravodlivejšia spoločnosť a inkluzívna správa, vyššia životná úroveň, pozitívny
vývoj v školstve, zdravotníctve a infraštruktúre a zníženie politickej korupcie. V priebehu posledných
desiatich rokov ženy neustále zvyšovali svoj podiel vo vrcholových vedúcich pozíciách v politických
inštitúciách a vo verejnej správe v celej Európskej únii. Dáta štátov
Európskej únie však ukazujú, že aj niekoľko storočí po tom, ako ženy získali volebné právo, sú naďalej
nedostatočne zastúpené na politickom rozhodovaní na lokálnej, národnej a európskej úrovni. Index rodovej
rovnosti vypracovaný Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť ukazuje, že aj napriek tomu, že moc je
oblasť, v ktorej sa urobil najväčší pokrok za posledných 10 rokov, stále ostáva oblasťou, kde je rodová
medzera najväčšia. Vo všetkých členských štátoch Európskej únie prevyšuje zastúpenie mužov v
národných parlamentoch. Podľa najnovších dát je na Slovensku zastúpenie žien v parlamente iba 22%.
V európskom rebríčku zastúpenia žien v národných parlamentoch sa Slovensko umiestnilo na 23. mieste
z 27. členských štátov. Najlepšie sa v rebríčku umiestnilo Švédsko s Islandom (zhodne 47,6% žien
v parlamente) a najhoršie Maďarsko (13,6% žien v parlamente).
Nízke zastúpenie žien v politike sa u nás stále prejavuje aj na komunálnej úrovni. Iba 22,73%
miestnych samospráv v Bratislavskom kraji dnes vedú ženy – starostky, najvyššie percento samospráv vo
vedení so starostkami je v Banskobystrickom kraji 28,91%. Najvyšší podiel poslankýň v miestnej
samospráve je v Bratislavskom kraji 33%, najnižší podiel je v Prešovskom kraji 21,70%.
Informačný a vzdelávací inštitút
 
Dostupné z:
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/2016.1523_mh0116064skn_pdfweb_20170511095723.p
df
 
https://volby.statistics.sk/opendata/oso/2022/OSO2...
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/739383/EPRS_BRI(2023)739383_EN.pdf
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_parl__wmid_natparl/bar/year:2023-
Q2/geo:EU28,EU27_2020,IPA,EEA,BE,BG,CZ,DK,DE,EE,IE,EL,ES,FR,HR,IT,CY,LV,LT,LU,HU,MT,NL,
AT,PL,PT,RO,SI,SK,FI,SE,UK,IS,LI,NO,ME,MK,AL,RS,TR,BA,XK/sex:M,W/UNIT:PC/POSITION:ME
MB_PARL/EGROUP:PARL_ALL
 
Aktivity a činnosti rodovej rovnosti
podľa § 9a zákona o dotáciách sa
realizovali vďaka finančnej podpore
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

      Rovnaká účasť žien a mužov v politike je dôležitým predpokladom efektívnej demokracie a dobrej správy vecí verejných. Okrem posilnenia a zlepšenia demokratického systému má väčšia účasť žien v politickom rozhodovaní veľa pozitívnych účinkov na spoločnosť, čo môže pomôcť zlepšiť život žien a mužov. Medzi výhody patrí spravodlivejšia spoločnosť a inkluzívna správa, vyššia životná úroveň, pozitívny vývoj v školstve, zdravotníctve a infraštruktúre a zníženie politickej korupcie. V priebehu posledných desiatich rokov ženy neustále zvyšovali svoj podiel vo vrcholových vedúcich pozíciách v politických inštitúciách a vo verejnej správe v celej Európskej únii. Dáta štátov Európskej únie však ukazujú, že aj niekoľko storočí po tom, ako ženy získali volebné právo, sú naďalej nedostatočne zastúpené na politickom rozhodovaní na lokálnej, národnej a európskej úrovni. Index rodovej rovnosti vypracovaný Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť ukazuje, že aj napriek tomu, že moc je oblasť, v ktorej sa urobil najväčší pokrok za posledných 10 rokov, stále ostáva oblasťou, kde je rodová medzera najväčšia. Vo všetkých členských štátoch Európskej únie prevyšuje zastúpenie mužov v národných parlamentoch. Podľa najnovších dát je na Slovensku zastúpenie žien v parlamente iba 22%.  V európskom rebríčku zastúpenia žien v národných parlamentoch sa Slovensko umiestnilo na 23. mieste z 27. členských štátov. Najlepšie sa v rebríčku umiestnilo Švédsko s Islandom (zhodne 47,6% žien v parlamente) a najhoršie Maďarsko (13,6% žien v parlamente).

    Nízke zastúpenie žien v politike sa u nás stále prejavuje aj na komunálnej úrovni. Iba 22,73% miestnych samospráv v Bratislavskom kraji dnes vedú ženy – starostky, najvyššie percento samospráv vo vedení so starostkami je v Banskobystrickom kraji 28,91%. Najvyšší podiel poslankýň v miestnej samospráve je v Bratislavskom kraji 33%, najnižší podiel je v Prešovskom kraji 21,70%.

 

Dostupné z:

https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/2016.1523_mh0116064skn_pdfweb_20170511095723.pdf

https://volby.statistics.sk/opendata/oso/2022/OSO2...

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/739383/EPRS_BRI(2023)739383_EN.pdf

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_parl__wmid_natparl/bar/year:2023-

Q2/geo:EU28,EU27_2020,IPA,EEA,BE,BG,CZ,DK,DE,EE,IE,EL,ES,FR,HR,IT,CY,LV,LT,LU,HU,MT,NL,

AT,PL,PT,RO,SI,SK,FI,SE,UK,IS,LI,NO,ME,MK,AL,RS,TR,BA,XK/sex:M,W/UNIT:PC/POSITION:ME

MB_PARL/EGROUP:PARL_ALL

 

Aktivity a činnosti rodovej rovnosti

podľa § 9a zákona o dotáciách sa

realizovali vďaka finančnej podpore

Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.