Zosúladenie rodinného a pracovného života

Rovnováhu práce a rodiny vnímame ako interakciu medzi platenou prácou a inými aktivitami,
vrátane neplatenej práce v rodine a v komunite, odpočinku a osobného rozvoja. O rovnováhe medzi
prácou a osobným životom hovoríme, keď individuálne práva na plnohodnotný život pracovný i
mimopracovný sú akceptované, a to v záujme vzájomného prospechu jednotlivca, zamestnávateľa aj
spoločnosti.
Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života umožňuje zamestnancom a zamestnankyniam
využívať mnohé opatrenia a nástroje, najčastejšie ide o finančné príspevky, pracovné voľno, podujatia
organizované zamestnávateľom, ďalšie vzdelávanie, flexibilné formy organizácie práce (pružný
pracovný čas, kratší pracovný čas, čiastočný pracovný úväzok, striedanie plného a čiastočného
pracovného úväzku, zdieľanie pracovného miesta, telework, práca „na zavolanie“). Národný inšpektorát
práce v roku 2014 zrealizoval celoslovenskú previerku v 167 subjektoch zameranú na dodržiavanie
pracovných podmienok zamestnancov žien a mužov v súvislosti so zosúladením pracovného a
rodinného života. Z výsledkov previerky vyplýva, že najmä dcérske spoločnosti, či pobočky
zahraničných spoločností vo svojich predpisoch upravujú a v praxi umožňujú rôzne formy zosúladenia
pracovného a rodinného života. Vysoká úroveň úpravy pracovnoprávnych vzťahov je v týchto
spoločnostiach samozrejmosťou. S takouto formou úpravy pracovnoprávnych vzťahov sa len
zriedkakedy možno stretnúť u domácich zamestnávateľov, prípadne zamestnávateľov s menším počtom
zamestnancov. V roku 2019 bol vyhlásený národný projekt ZOSÚLADENIE RODINNÉHO A
PRACOVNÉHO ŽIVOTA, jeho cieľom bolo zlepšiť podmienky pre zosúladenie pracovného a
rodinného života, zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien, ako aj
osamelých rodičov starajúcich sa aspoň o jedno dieťa a ďalšie osoby, ktoré majú problémy pri
zosúladení rodinného a pracovného života kvôli starostlivosti o závislých členov rodiny resp.
domácnosti. Na projekt bolo vyčlenených viac ako 11 mil. eur.
Medzi piliere podpory zosúladenia rodinného a pracovného života patria: dostupné kvalitné služby
starostlivosti o deti a závislých členov a členky rodiny, rovnovážnejšie rozdelenie zodpovedností za
chod rodiny a vyššie zapájanie otcov do starostlivosti o deti, flexibilné formy práce.
 
Informačný a vzdelávací inštitút
 
Dostupné z:
https://www.jogsc.com/pdf/2018/3/analyza_problematiky.pdf
https://www.ip.gov.sk/celoslovenska-previerka-v-oblasti-zosuladenia-pracovneho-a-rodinneho-zivota/
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/projekty/narodny-projekt-rodova-rovnost-
pracovisku/tlacove-spravy/koncepcia-zosuladovania-sukromneho-rodinneho-pracovneho-zivota.html
 
Aktivity a činnosti rodovej rovnosti
podľa § 9a zákona o dotáciách sa
realizovali vďaka finančnej podpore
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

    Rovnováhu práce a rodiny vnímame ako interakciu medzi platenou prácou a inými aktivitami, vrátane neplatenej práce v rodine a v komunite, odpočinku a osobného rozvoja. O rovnováhe medzi prácou a osobným životom hovoríme, keď individuálne práva na plnohodnotný život pracovný i mimopracovný sú akceptované, a to v záujme vzájomného prospechu jednotlivca, zamestnávateľa aj spoločnosti.

    Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života umožňuje zamestnancom a zamestnankyniam využívať mnohé opatrenia a nástroje, najčastejšie ide o finančné príspevky, pracovné voľno, podujatia organizované zamestnávateľom, ďalšie vzdelávanie, flexibilné formy organizácie práce (pružný pracovný čas, kratší pracovný čas, čiastočný pracovný úväzok, striedanie plného a čiastočného pracovného úväzku, zdieľanie pracovného miesta, telework, práca „na zavolanie“). Národný inšpektorát práce v roku 2014 zrealizoval celoslovenskú previerku v 167 subjektoch zameranú na dodržiavanie pracovných podmienok zamestnancov žien a mužov v súvislosti so zosúladením pracovného a rodinného života. Z výsledkov previerky vyplýva, že najmä dcérske spoločnosti, či pobočky zahraničných spoločností vo svojich predpisoch upravujú a v praxi umožňujú rôzne formy zosúladenia pracovného a rodinného života. Vysoká úroveň úpravy pracovnoprávnych vzťahov je v týchto spoločnostiach samozrejmosťou. S takouto formou úpravy pracovnoprávnych vzťahov sa len zriedkakedy možno stretnúť u domácich zamestnávateľov, prípadne zamestnávateľov s menším počtom zamestnancov. V roku 2019 bol vyhlásený národný projekt ZOSÚLADENIE RODINNÉHO A PRACOVNÉHO ŽIVOTA, jeho cieľom bolo zlepšiť podmienky pre zosúladenie pracovného a rodinného života, zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien, ako aj osamelých rodičov starajúcich sa aspoň o jedno dieťa a ďalšie osoby, ktoré majú problémy pri zosúladení rodinného a pracovného života kvôli starostlivosti o závislých členov rodiny resp. domácnosti. Na projekt bolo vyčlenených viac ako 11 mil. eur.

    Medzi piliere podpory zosúladenia rodinného a pracovného života patria: dostupné kvalitné služby starostlivosti o deti a závislých členov a členky rodiny, rovnovážnejšie rozdelenie zodpovedností za chod rodiny a vyššie zapájanie otcov do starostlivosti o deti, flexibilné formy práce.

 

Dostupné z:

https://www.jogsc.com/pdf/2018/3/analyza_problematiky.pdf

https://www.ip.gov.sk/celoslovenska-previerka-v-oblasti-zosuladenia-pracovneho-a-rodinneho-zivota/

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/projekty/narodny-projekt-rodova-rovnost-

pracovisku/tlacove-spravy/koncepcia-zosuladovania-sukromneho-rodinneho-pracovneho-zivota.html

 

Aktivity a činnosti rodovej rovnosti

podľa § 9a zákona o dotáciách sa

realizovali vďaka finančnej podpore

Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.