Násilie na ženách a deťoch

Organizácia spojených národov (1993) definuje násilie na ženách ako „akýkoľvek čin rodovo podmieneného
násilia, ktorý spôsobí, alebo by mohol spôsobiť telesnú, sexuálnu alebo duševnú ujmu alebo utrpenie žien,
vrátane hrozby takýmito činmi, zastrašovania alebo úmyselného obmedzovania slobody, a to vo verejnom aj
súkromnom živote“. Ženy a deti sú najviac ohrozenými skupinami násilia v rodine, ku ktorému dochádza
v súkromí mimo kontroly verejnosti. Domáce násilie je fyzické, psychické, sexuálne alebo sociálne násilie
medzi manželmi, partnermi, druhmi. Fyzické násilie je najviditeľnejšou formou násilia, u žien dochádza k
ujmám na zdraví a zdravotným problémom s rôznym stupňom ohrozenia zdravia a života. Často si útoky
násilníka vyžadujú lekárske ošetrenie alebo hospitalizáciu ženy. Psychické násilie je častou formou násilia
páchaného na ženách, nezanecháva evidentné stopy ako fyzické násilie, zahrňuje slovné napádanie,
ponižovanie, urážanie, obviňovanie, zakazovanie, vyhrážanie, citové vydieranie, sústavná kontrola,
spochybňovanie psychického stavu ohrozenej osoby. Počas sexuálneho násilia žena trpí po telesnej
a psychickej stránke, násilie zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré sú žene nanútené. Je vážnym aktom agresie a
zneužitia moci. Pri sociálnom násilí dochádza k izolácii ženy, ktorá sa nemôže stretávať s rodinou
a priateľmi, násilník kontroluje telefón a všetko, čo žena robí. Ekonomické násilie znamená nerovnováhu v
prístupe k financiám, zneužívanie moci disponovaním finančných prostriedkov, odmietaním alebo
minimalizáciou finančnej podpory, bránenie v zamestnaní a obmedzovanie príjmu ženy. 1
Deti, ktoré vyrastajú v rodinách, kde dochádza k násiliu na ženách, sú vážne ohrozené. Je pre nich
nebezpečná aktuálna situácia v rodine, ale aj negatívne dopady násilia na ich ďalší vývoj a budúce
vzťahy v dospelosti.  Odborníci odporúčajú ženám využívať  rôzne stratégie na zvýšenie
svojej bezpečnosti a bezpečnosti detí:
 krátko odmietnuť obvinenia a kritiku, ale nenechať sa zatiahnuť do sporu o vine,
 odmietať kontrolu násilníckym mužom, prelomiť izoláciu napríklad návštevou priateľky,
 absolvovať nejaké kurzy, nastúpiť do zamestnania,
 informovať muža o možnosti poradenstva alebo programu pre násilníckych mužov (je dôležité,
aby poradca násilie jednoznačne odmietal a jasne to vyjadroval slovami i správaním),
 nájsť v príbuzenstve alebo medzi známymi osobu, ktorú muž rešpektuje, a požiadať ju, aby
muža konfrontovala s jeho násilníckym správaním,
 odísť od muža (do ženského domu, k známym a pod.), a tým dať najavo, že ďalšie násilie
nebude trpieť a že má aj iné životné alternatívy. 2
 
Od 1.2.2015 bola spustená Národná linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212, ktorú môžu ženy v prípade
potreby kontaktovať.
 
Informačný a vzdelávací inštitút
 
Dostupné z:
1 ) https://www.prohuman.sk/socialna-praca/nasilie-pachane-na-zenach-a-jeho-dosledky-na-deti
2 ) https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/pomoc/rady-pre-zenu/
https://www.zastavmenasilie.gov.sk/informacie-o-nlz/
 
Aktivity a činnosti rodovej rovnosti
podľa § 9a zákona o dotáciách sa
realizovali vďaka finančnej podpore
Ministerstva p ráce sociálnych vecí a rodiny SR.

    Organizácia spojených národov (1993) definuje násilie na ženách ako „akýkoľvek čin rodovo podmieneného násilia, ktorý spôsobí, alebo by mohol spôsobiť telesnú, sexuálnu alebo duševnú ujmu alebo utrpenie žien, vrátane hrozby takýmito činmi, zastrašovania alebo úmyselného obmedzovania slobody, a to vo verejnom aj súkromnom živote“. Ženy a deti sú najviac ohrozenými skupinami násilia v rodine, ku ktorému dochádza v súkromí mimo kontroly verejnosti. Domáce násilie je fyzické, psychické, sexuálne alebo sociálne násilie medzi manželmi, partnermi, druhmi. Fyzické násilie je najviditeľnejšou formou násilia, u žien dochádza k ujmám na zdraví a zdravotným problémom s rôznym stupňom ohrozenia zdravia a života. Často si útoky násilníka vyžadujú lekárske ošetrenie alebo hospitalizáciu ženy. Psychické násilie je častou formou násilia páchaného na ženách, nezanecháva evidentné stopy ako fyzické násilie, zahrňuje slovné napádanie, ponižovanie, urážanie, obviňovanie, zakazovanie, vyhrážanie, citové vydieranie, sústavná kontrola, spochybňovanie psychického stavu ohrozenej osoby. Počas sexuálneho násilia žena trpí po telesnej a psychickej stránke, násilie zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré sú žene nanútené. Je vážnym aktom agresie a zneužitia moci. Pri sociálnom násilí dochádza k izolácii ženy, ktorá sa nemôže stretávať s rodinou a priateľmi, násilník kontroluje telefón a všetko, čo žena robí. Ekonomické násilie znamená nerovnováhu v prístupe k financiám, zneužívanie moci disponovaním finančných prostriedkov, odmietaním alebo minimalizáciou finančnej podpory, bránenie v zamestnaní a obmedzovanie príjmu ženy.

    Deti, ktoré vyrastajú v rodinách, kde dochádza k násiliu na ženách, sú vážne ohrozené. Je pre nich nebezpečná aktuálna situácia v rodine, ale aj negatívne dopady násilia na ich ďalší vývoj a budúce vzťahy v dospelosti.  Odborníci odporúčajú ženám využívať  rôzne stratégie na zvýšenie svojej bezpečnosti a bezpečnosti detí:

 krátko odmietnuť obvinenia a kritiku, ale nenechať sa zatiahnuť do sporu o vine,

 odmietať kontrolu násilníckym mužom, prelomiť izoláciu napríklad návštevou priateľky,

 absolvovať nejaké kurzy, nastúpiť do zamestnania,

 informovať muža o možnosti poradenstva alebo programu pre násilníckych mužov (je dôležité, aby poradca násilie jednoznačne odmietal a jasne to vyjadroval slovami i správaním),

 nájsť v príbuzenstve alebo medzi známymi osobu, ktorú muž rešpektuje, a požiadať ju, aby muža konfrontovala s jeho násilníckym správaním,

 odísť od muža (do ženského domu, k známym a pod.), a tým dať najavo, že ďalšie násilie nebude trpieť a že má aj iné životné alternatívy. 2

 

 

Od 1.2.2015 bola spustená Národná linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212, ktorú môžu ženy v prípade potreby kontaktovať.

 

Dostupné z:

1 ) https://www.prohuman.sk/socialna-praca/nasilie-pachane-na-zenach-a-jeho-dosledky-na-deti

2 ) https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/pomoc/rady-pre-zenu/

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/informacie-o-nlz/

 

Aktivity a činnosti rodovej rovnosti

podľa § 9a zákona o dotáciách sa

realizovali vďaka finančnej podpore

Ministerstva p ráce sociálnych vecí a rodiny SR.