Odstraňovanie rozdielov medzi ženami a mužmi vo vzdelávaní, vede a v oblasti výskumu

Vzdelávanie žien a dievčat je jedným z predpokladov dosiahnutia rovnosti medzi ženami a mužmi.
Odstraňovanie rozdielov vo vzdelávaní, vede a v oblasti výskumu môže posilniť ekonomický rast v
hospodárstve. Voľba stredoškolského a vysokoškolského štúdia u žien sa podľa štatistík orientuje na iné
študijné odbory ako u mužov. Odbory na stredných školách, kde sú prevažne zastúpené študentky, sú
napríklad zdravotnícke odbory, vzdelávanie, veterinárske vedy či ekonomika, organizácia, obchod a služby.
Na odstránenie rozdielov medzi ženami a mužmi vo vzdelávaní a problémov identifikovaných v tejto oblasti
je potrebné realizovať adresné programy smerujúce k znižovaniu segregácie v oblasti vzdelávania,
realizovať osvetu o vplyve stereotypov na voľbu kariéry, realizovať kariérne poradenstvo pre dievčatá
a chlapcov, kde by sa mladí ľudia dozvedeli o dôsledkoch výberu svojho povolania, vrátane platového
a iných aspektov súvisiacich s rovnosťou žien a mužov, zvyšovať spoločenské uznanie povolaní v oblasti
starostlivosti, zdravotníckej a sociálnej pomoci a vzdelávania, podporovať vyššie zastúpenie žien vo sfére
vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania.
Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede pripadá na 11. február od roku 2015, keď ho stanovilo
Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov s cieľom dosiahnuť v tejto oblasti rodovú rovnosť.
Podľa dát Eurostatu je v Európe priemerný podiel vedkýň vo výskume oproti ich mužským kolegom 35%.
Na Slovensku je však o trochu vyšší a platí to aj pre niektoré krajiny postsocialistického bloku, napr.
Rumunsko, Estónsko, kým napríklad v Nemecku a Rakúsku je ich menej. Zdanlivý paradox môže vyplývať
z toho, že v krajinách bývalého východného bloku je veda horšie financovaná a niektorí muži vedci
uprednostnia lepšie platené pozície. V roku 2020 bol na Slovensku podiel žien výskumníčok 41,1%. Veľké
rozdiely sú medzi výskumom v súkromnom a štátnom sektore, kde v súkromnom sektore dominujú
predovšetkým výskumníci. Podiel výskumníčok v súkromnom sektore je na Slovensku iba 16,4%, zatiaľ čo
v štátnom sektore až 51,5%. Európsky parlament schválil správu o diskriminácii žien a dievčat v oblasti
vzdelávania, ktorá sa zaoberá hodnotou vzdelania a jeho celoživotného prehlbovania v súvislosti
s uplatnením sa v spoločnosti. Správa okrem iného poukazuje na to, že hoci ženy nemajú horšie predpoklady
na získanie vzdelania ako muži, stále existujú príčiny, ktoré ich v prístupe k vyššiemu a celoživotnému
vzdelávaniu znevýhodňujú. Medzi odporúčania patrí, aby členské štáty prispôsobili svoje študijné programy
potrebám zamestnaných mladých ľudí a ženám, ktoré sa venujú starostlivosti o malé deti.
 
Informačný a vzdelávací inštitút
 
Dostupné z:
https://www.employment.gov.sk/files/sk/ministerstvo/spolocny-sekretariat-vyborov/vybor-rodovu-
rovnost/dokumenty-udalosti/strategia-rovnosti-z-m-2021-27.pdf
https://vedanadosah.cvtisr.sk/ludia/na-slovensku-je-v-priemere-viac-vedkyn-ako-vo-zvysku-europy-ale-nie-
je-to-med-lizat/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/presse/pr_info/2007/SK/03A-DV-PRESSE_IPR(2007)01-
30(02603)_SK.pdf
 
Aktivity a činnosti rodovej rovnosti
podľa § 9a zákona o dotáciách sa
realizovali vďaka finančnej podpore
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

    Vzdelávanie žien a dievčat je jedným z predpokladov dosiahnutia rovnosti medzi ženami a mužmi. Odstraňovanie rozdielov vo vzdelávaní, vede a v oblasti výskumu môže posilniť ekonomický rast v hospodárstve. Voľba stredoškolského a vysokoškolského štúdia u žien sa podľa štatistík orientuje na iné študijné odbory ako u mužov. Odbory na stredných školách, kde sú prevažne zastúpené študentky, sú napríklad zdravotnícke odbory, vzdelávanie, veterinárske vedy či ekonomika, organizácia, obchod a služby. Na odstránenie rozdielov medzi ženami a mužmi vo vzdelávaní a problémov identifikovaných v tejto oblasti je potrebné realizovať adresné programy smerujúce k znižovaniu segregácie v oblasti vzdelávania, realizovať osvetu o vplyve stereotypov na voľbu kariéry, realizovať kariérne poradenstvo pre dievčatá a chlapcov, kde by sa mladí ľudia dozvedeli o dôsledkoch výberu svojho povolania, vrátane platového a iných aspektov súvisiacich s rovnosťou žien a mužov, zvyšovať spoločenské uznanie povolaní v oblasti starostlivosti, zdravotníckej a sociálnej pomoci a vzdelávania, podporovať vyššie zastúpenie žien vo sfére vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania.

 

    Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede pripadá na 11. február od roku 2015, keď ho stanovilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov s cieľom dosiahnuť v tejto oblasti rodovú rovnosť. Podľa dát Eurostatu je v Európe priemerný podiel vedkýň vo výskume oproti ich mužským kolegom 35%. Na Slovensku je však o trochu vyšší a platí to aj pre niektoré krajiny postsocialistického bloku, napr. Rumunsko, Estónsko, kým napríklad v Nemecku a Rakúsku je ich menej. Zdanlivý paradox môže vyplývať z toho, že v krajinách bývalého východného bloku je veda horšie financovaná a niektorí muži vedci uprednostnia lepšie platené pozície. V roku 2020 bol na Slovensku podiel žien výskumníčok 41,1%. Veľké rozdiely sú medzi výskumom v súkromnom a štátnom sektore, kde v súkromnom sektore dominujú predovšetkým výskumníci. Podiel výskumníčok v súkromnom sektore je na Slovensku iba 16,4%, zatiaľ čo v štátnom sektore až 51,5%. Európsky parlament schválil správu o diskriminácii žien a dievčat v oblasti vzdelávania, ktorá sa zaoberá hodnotou vzdelania a jeho celoživotného prehlbovania v súvislosti s uplatnením sa v spoločnosti. Správa okrem iného poukazuje na to, že hoci ženy nemajú horšie predpoklady na získanie vzdelania ako muži, stále existujú príčiny, ktoré ich v prístupe k vyššiemu a celoživotnému vzdelávaniu znevýhodňujú. Medzi odporúčania patrí, aby členské štáty prispôsobili svoje študijné programy potrebám zamestnaných mladých ľudí a ženám, ktoré sa venujú starostlivosti o malé deti.

 

Dostupné z:

https://www.employment.gov.sk/files/sk/ministerstvo/spolocny-sekretariat-vyborov/vybor-rodovu-

rovnost/dokumenty-udalosti/strategia-rovnosti-z-m-2021-27.pdf

https://vedanadosah.cvtisr.sk/ludia/na-slovensku-je-v-priemere-viac-vedkyn-ako-vo-zvysku-europy-ale-nie-

je-to-med-lizat/

https://www.europarl.europa.eu/RegData/presse/pr_info/2007/SK/03A-DV-PRESSE_IPR(2007)01-

30(02603)_SK.pdf

 

Aktivity a činnosti rodovej rovnosti

podľa § 9a zákona o dotáciách sa

realizovali vďaka finančnej podpore

Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.