Rovnosť príležitostí a prístup na trh práce

Cieľom rovnosti príležitostí je podporovať začlenenie a účasť nedostatočne zastúpených skupín na
trhu práce a spoločnosti. Tento cieľ je aj ekonomický prínosom v kontexte starnúcej pracovnej sily, pretože
širší okruh pracovníkov by pomohol lepšie zabezpečiť udržateľnosť systémov sociálnej ochrany. Rovnaké
zaobchádzanie je podľa práva Európskej Únie uznané ako základné právo. Rovnosť príležitostí žien a
mužov vyžaduje, aby ženy aj muži mali rovnaké možnosti pre účasť na živote spoločnosti vo všetkých
oblastiach. S ohľadom na vek, pohlavie, zdravotné postihnutie, vzdelanie, rodinné povinnosti a ďalšie
okolnosti je nevyhnutné vytvárať podmienky na zabezpečenie rovnakých príležitostí.
Diskriminácia je stále značnou výzvou v Európskej únii. Prieskum z roku 2015 ukázal, že 64%
respondentov si myslí, že diskriminácia na základe etnického pôvodu je veľmi rozšírená v Európskej únii,
58% respondentov hovorí o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, 50% opýtaných je presvedčených,
že sa diskriminuje aj na základe náboženského vierovyznania, či zdravotného postihnutia. Kvôli ich
pohlaviu, rasovému alebo etnickému pôvodu, viere, veku, zdravotnému postihnutiu alebo sexuálnej
orientácii čelia niektoré skupiny diskriminácii a niekedy ďalším ťažkostiam v prístupe do sveta práce,
v dôsledku čoho sú nedostatočne zastúpené v zamestnaniach. Európska únia venuje veľkú pozornosť
podpore rovnakých príležitostí. V článku 21 Charty základných práv EÚ je stanovený zákaz všetkých
foriem diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu. Pri podpore rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnakých
príležitostí zohráva dôležitú úlohu Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Rovnosť príležitostí je súčasťou
pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých
príležitosti pre všetkých. Rovnosť príležitostí, otvorený a flexibilný pracovný trh je kľúčovým faktorom pre
možnosť slobodného rozhodovania mužov a žien o vzdelaní a povolaní. Spravodlivo a správne nastavené
ekonomické prostredie by malo zabezpečovať slobodný výber štúdia a zamestnania, spravodlivé a
nediskriminačné ohodnotenie a podmienky, ktoré by zaisťovali životnú stabilitu ako ženám, tak aj mužom,
ich blízkym a ich rodinám.
V Európskej únii existujú značné rozdiely v zamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím,
migrantov, etnických menšín a starších pracovníkov. Niektoré členské štáty sa snažia riešiť problém
nedostatočne zastúpených skupín na trhu práce prostredníctvom pozitívnej diskriminácie a stimulačných
opatrení pre zamestnávateľov (napr. stimuly pre zamestnávateľov, aby zamestnávali pracovníkov, dotácie,
kvóty).
 
Informačný a vzdelávací inštitút
 
Dostupné z:
https://commission.europa.eu/system/files/2016-03/equal-opportunities_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sk/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-
eu/promoting-equal-opportunities
Human Development Reports (undp.org) a Slovakia | Index | 2020 | Gender Equality Index | European Institute for
Gender Equality (europa.eu)
https://www.employment.gov.sk/files/sk/ministerstvo/spolocny-sekretariat-vyborov/vybor-rodovu-
rovnost/dokumenty-udalosti/strategia-rovnosti-z-m-2021-27.pdf
 
Aktivity a činnosti rodovej rovnosti
podľa § 9a zákona o dotáciách sa
realizovali vďaka finančnej podpore
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

        Cieľom rovnosti príležitostí je podporovať začlenenie a účasť nedostatočne zastúpených skupín na trhu práce a spoločnosti. Tento cieľ je aj ekonomický prínosom v kontexte starnúcej pracovnej sily, pretože širší okruh pracovníkov by pomohol lepšie zabezpečiť udržateľnosť systémov sociálnej ochrany. Rovnaké zaobchádzanie je podľa práva Európskej Únie uznané ako základné právo. Rovnosť príležitostí žien a mužov vyžaduje, aby ženy aj muži mali rovnaké možnosti pre účasť na živote spoločnosti vo všetkých oblastiach. S ohľadom na vek, pohlavie, zdravotné postihnutie, vzdelanie, rodinné povinnosti a ďalšie okolnosti je nevyhnutné vytvárať podmienky na zabezpečenie rovnakých príležitostí.

    Diskriminácia je stále značnou výzvou v Európskej únii. Prieskum z roku 2015 ukázal, že 64% respondentov si myslí, že diskriminácia na základe etnického pôvodu je veľmi rozšírená v Európskej únii, 58% respondentov hovorí o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, 50% opýtaných je presvedčených, že sa diskriminuje aj na základe náboženského vierovyznania, či zdravotného postihnutia. Kvôli ich pohlaviu, rasovému alebo etnickému pôvodu, viere, veku, zdravotnému postihnutiu alebo sexuálnej orientácii čelia niektoré skupiny diskriminácii a niekedy ďalším ťažkostiam v prístupe do sveta práce, v dôsledku čoho sú nedostatočne zastúpené v zamestnaniach. Európska únia venuje veľkú pozornosť podpore rovnakých príležitostí. V článku 21 Charty základných práv EÚ je stanovený zákaz všetkých foriem diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu. Pri podpore rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnakých príležitostí zohráva dôležitú úlohu Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Rovnosť príležitostí je súčasťou pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých príležitosti pre všetkých. Rovnosť príležitostí, otvorený a flexibilný pracovný trh je kľúčovým faktorom pre možnosť slobodného rozhodovania mužov a žien o vzdelaní a povolaní. Spravodlivo a správne nastavené ekonomické prostredie by malo zabezpečovať slobodný výber štúdia a zamestnania, spravodlivé a nediskriminačné ohodnotenie a podmienky, ktoré by zaisťovali životnú stabilitu ako ženám, tak aj mužom, ich blízkym a ich rodinám.

 

    V Európskej únii existujú značné rozdiely v zamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím, migrantov, etnických menšín a starších pracovníkov. Niektoré členské štáty sa snažia riešiť problém nedostatočne zastúpených skupín na trhu práce prostredníctvom pozitívnej diskriminácie a stimulačných opatrení pre zamestnávateľov (napr. stimuly pre zamestnávateľov, aby zamestnávali pracovníkov, dotácie, kvóty).

 

Dostupné z:

https://commission.europa.eu/system/files/2016-03/equal-opportunities_en.pdf

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sk/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-

eu/promoting-equal-opportunities

Human Development Reports (undp.org) a Slovakia | Index | 2020 | Gender Equality Index | European Institute for

Gender Equality (europa.eu)

https://www.employment.gov.sk/files/sk/ministerstvo/spolocny-sekretariat-vyborov/vybor-rodovu-

rovnost/dokumenty-udalosti/strategia-rovnosti-z-m-2021-27.pdf

 

Aktivity a činnosti rodovej rovnosti

podľa § 9a zákona o dotáciách sa

realizovali vďaka finančnej podpore

Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.